สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

| By คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์เป็นพิเศษ และการฝึกทักษะด้าน การจัดการศูนย์บริการ การซ่อมบำรุงในทุกระบบยานยนต์ การวิเคราะห์ตรวจสภาพยานยนต์ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรออกไปทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนในประเทศ และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ได้อย่างแท้จริง