สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

| By คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 


เน้นการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้าน การก่อสร้าง การโยธา การเขียนแบบออกแบบ การบริหารงาน ก่อสร้าง งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมแหล่งน้ำ งาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ ทดสอบความแข็งแรงของ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงฝึกความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่าง มืออาชีพ