คณะวิศวกรรมศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
Tuesday, 11.19.2013, 07:06am (GMT7)

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 


เน้นการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้าน การก่อสร้าง การโยธา การเขียนแบบออกแบบ การบริหารงาน ก่อสร้าง งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมแหล่งน้ำ งาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ ทดสอบความแข็งแรงของ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงฝึกความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่าง มืออาชีพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์


Copyright © 2013 North-Chiang Mai University. All rights reserved.