สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

| By คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งเน้นที่จะผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัย ประหยัด อย่างมีจริยธรรมตลอดจนมีจิตสำนักในด้าน ความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ในด้านวิทยาการพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถที่จะวิเคราะห์ ประเมินผล แก้ปัญหา ตลอดจนประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมได้

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่สามารถนำความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญาออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศ