คณะวิศวกรรมศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Tuesday, 11.19.2013, 07:07am (GMT7)

ปรัชญาของหลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งเน้นที่จะผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัย ประหยัด อย่างมีจริยธรรมตลอดจนมีจิตสำนักในด้าน ความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ในด้านวิทยาการพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถที่จะวิเคราะห์ ประเมินผล แก้ปัญหา ตลอดจนประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมได้

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่สามารถนำความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญาออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์


Copyright © 2013 North-Chiang Mai University. All rights reserved.