คณะวิศวกรรมศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tuesday, 11.19.2013, 07:07am (GMT7)

ปรัชญาของหลักสูตร

ในแผนพัฒนาประเทศทั้งภาคอุตสหกรรมและเกษตรกรรม ได้มุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีปัจจุบันที่รวมถึงโลกแห่งดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคและโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบเพื่อการ แข่งขันการค้าเสรี และมีความจำเป็นต้องมีการนำเอาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น

การเปิดการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงมีปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพในขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ถึงพร้อมด้วยการเป็นวิศวกร เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมอันดีงามของวิชาชีพและสังคมไทย เป็นบุคคลากรที่เป็นที่พึงประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมุ่งเน้นให้สักศึกษามีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมระบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน 3 หลักใหญ่อย่างน้อย ได้แก่ วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในด้านการเปิดโอกาสทางการศึกษานี้ จะมุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มพูนขีดความสามารถของทรัพยากรบุคลากรของประเทศให้มีโอกาสที่เหมาะสมต่อการแข่งขันในการค้าเสรีในโลกอนาคต


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศทั้งในงานอุตสาหกรรมและการเกษตร

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความสามารถและความชำนาญทางวิทยาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพเดียวกัน

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมีทักษะในงานด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปสร้างและพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้สูงสุดตาม ศักยภาพแห่งตน

  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการฝึกฝนตนเอง มีความคิดริเริ่ม มีกิจวิสัยในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า มีหลักการและเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการ วิการวางแผน มีการติดตามประเมินผลงาน การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลงาน และมุ่งมั่นเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  5. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัดอดทน และความมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมบูรณ์และสมดุล

  6. เพื่อมีความสามารถในการแก้ปัญหาในวิชาชีพ มีทักษะและความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะที่ได้ศึกษาและฝึกฝนมาเป็นพื้นฐานและการแก้ปัญหาใสการวางแผนบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้ทักษะ ความสามารถของตนมาคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพสังคมและประเทศชาติ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีหลักคุณธรรม ความยุติธรรมและมีความผูกพันต่อพันธะในองค์ที่ร่วมงานอย่างเหมาะสม

  7. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะใช้เป็นพื้นฐานใสการศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ และสนองตอบต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์


Copyright © 2013 North-Chiang Mai University. All rights reserved.