คณะวิศวกรรมศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Tuesday, 01.28.2014, 07:08am (GMT7)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มนุษย์สัมพันธ์อันดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความมานะ อดทน ขยันสู้งานโดยไม่ย่อท้อและมีความยุติธรรม

 

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีความสำคัญในการใช้เป็นแนวทางและเป็นโอกาสในการพัฒนานักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรให้เป็นบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาสังคม ตามปรัชญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ “โอกาสสร้างวิศวกร วิศวกรสร้างสังคม สังคมสร้างชาติ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้

1.      มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

2.      มีความรู้และทักษะทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3.      เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

4.      เป็นผู้ที่มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ และเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

5.     เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งทางการเขียน การพูด และการใช้สื่อในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม


คณะวิศวกรรมศาสตร์


Copyright © 2013 North-Chiang Mai University. All rights reserved.