คณะวิศวกรรมศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Tuesday, 01.28.2014, 07:10am (GMT7)

 วิศวกรไฟฟ้าคือ ผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของวิศวกรไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมวิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า

สาขาที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต การส่ง และ การจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่โรงงานผลิตไฟฟ้า ส่งกำลังผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ไปยังผู้บริโภคทั้งที่เป็นอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจ และ บ้านเรือนที่พักอาศัย

สาขานี้จะเกี่ยวพันกับทั้ง โครงข่ายสายส่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้า ที่ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าที่ศักย์ไฟฟ้าตามบ้านมาก ตั้งแต่หลายพันโวลต์ จนถึง หลายแสนโวลต์ และส่งกำลังหลายล้านวัตต์

สาขานี้ยังรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ ของไฟฟ้ากำลัง ทั้งการวิเคราะห์แล ะคาดหมายปริมาณการบริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบโครงสร้างเสรีในการซื้อขายกำลังไฟฟ้าทั้งยังเป็น 1 ใน 7 วิชาชีพ ที่สามารถย้ายงานอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้

·         วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่าย

·         วิศวกรโรงงาน

·         วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า

·         วิศวกรระบบโทรคมนาคม

·         วิศวกรผู้จัดการอาคาร

·         วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง

·         วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร

·         วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว

·         สร้างผลิตภัณฑ์

·         ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

·         วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

·         เป็นผู้ประกอบการ

                  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมแขนงไฟฟ้ากำลังจากสภาวิศวกรได้

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์


Copyright © 2013 North-Chiang Mai University. All rights reserved.