ชนะเลิศคะแนนโหวตอันดับ 1 สาขานวัตกรรม กระทิงแดง U-PROJECT!

By Larm | ความคิดเห็น (0)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ชุมชนดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นชุมชนแหล่งต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี มีชาวไทยภูเขาเผ่าละหู่ (มูเซอ) อาศัยอยู่ 2 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 500 คน มีรายได้จากการปลูกชาพันธุ์อัสสัมเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และมีกระบวนการแปรรูปชาประกอบด้วยขั้นตอน ->เก็บยอดชาสด -> ผึ่งชาในร่ม -> คั่วชา -> นวดชา -> ตากแดด -> คัดใบชา และบรรจุภัณฑ์ ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ชาที่ได้ คือชาจีนแบบกึ่งหมักชนิดเส้น โดยขั้นตอนการคั่ว และนวด ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยโดยเครื่องคั่วและเครื่องนวดใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนในกระบวนการหมุน เครื่องคั่วชาจะใช้เชื้อเพลิงเป็นฟืนในการให้ความร้อน

แนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน จากผลการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร พบว่าผลผลิตชาของโลกเป็น ชาดำหรือชาฝรั่ง ประมาณ 70% อีกทั้งชาพันธุ์อัสสัม เป็นชาที่เหมาะสำหรับใช้แปรรูปเป็นชาดำ และตลาดชายังมีความต้องการชาดำในปริมาณมาก จึงยังมีช่องทางในการผลิตและแปรรูปส่งออกสู่ตลาดได้ ดังนั้นโครงการนี้จะประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด (พลังน้ำ) เพื่อพัฒนาการผลิตชาดำชนิดซองจากชาพันธุ์อัสสัม โดยอ้างถึงวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร และใช้พลังงานสะอาดแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในทุกขั้นตอนด้วยเครื่องแปรรูปชาที่ชุมชนมีอยู่เดิม หรือดัดแปลงใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่ชุมชนสามารถจัดหามาใช้ได้ โดยจะพัฒนาโรงแปรรูปชาต่อยอดจากที่อาจารย์และรุ่นพี่วิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าไปจัดทำไว้เดิม โรงแปรรูปชาที่จะพัฒนาในโครงการนี้มีองค์ประกอบดังรูป อีกทั้งจะออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชาดำชนิดซอง และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้ด้วย ผลิตภัณฑ์ชาที่ได้สามารถจำหน่ายได้ในราคาประมาณ 800 บาทต่อกิโลกรัมชาแห้งRating (Votes: )