คุณธรรม9 ประการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

By Larm | ความคิดเห็น (0)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่

1. ประวัติความเป็นมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2542 พร้อมกับมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินเกิด ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นคนเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาพระราชดำรัสที่ว่า "การให้ความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใดเสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี" มาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นคณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคเหนือที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรแรกได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า ในปีการศึกษาต่อมา คณะได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นอีก 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น และในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อีกหลักสูตรหนึ่ง
ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้ก่อตั้งที่เล็งเห็นถึงความต้องการบุคลากรระดับปฏิบัติการในงานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่มีความรู้ในระดับปริญญาตรี เพื่อช่วยงานหลายด้านของวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ยจึงได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต ขึ้นในปี 2550 และ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างขึ้นในปี 2553 เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ตลาดแรงงาน
ต่อมาคณะฯ ได้แบ่งแยกหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิตออกเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียายนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในคณะฯ เป็นในทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึงได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ไว้ดังนี้
1.2.1 ปรัชญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดปรัชญาของคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ดังนี้
"โอกาสสร้างวิศวกร วิศวกรสร้างสังคม สังคมสร้างชาติ" 
(1) โอกาสสร้างวิศวกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มุ่งมั่นให้โอกาสแก่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่อาชีพวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ ดังนี้
(1) เป็นวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีด้วยการรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมถึงปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ
(2) เป็นวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง รวมถึงการนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
(3) เป็นวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่คิดเป็น ทำเป็น และเก่งเทคโนโลยี รวมถึงเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) เป็นวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในวิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพอื่น ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้อง
(5) เป็นวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี ทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
(2) วิศวกรสร้างสังคม
วิศวกรและนักเทคโนโลยีเป็นกลุ่มวิชาชีพที่สำคัญยิ่งในการสร้างและพัฒนาสังคม โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางปัญญา ที่ได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งคุณธรรม และจริยธรรมและสำนึกต่อวิชาชีพ
(3) สังคมสร้างชาติ
สังคมและชุมชนได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาโดยวิศวกรและนักเทคโนโลยีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารรวมตัวกันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ และเหมาะสม
ปณิธาน
1.2.2 ปณิธาน ดังต่อไปนี้
"เป็นคณะที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีในภาคเหนือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และยืนหยัดในคุณธรรม"
1.2.3 วัตถุประสงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อผลิต และเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาชุมชน สังคม
3. เพื่อนำความรู้และความสามารถของอาจารย์ และนักศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน
4. เพื่อเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น
5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
1.2.4 วิสัยทัศน์
คณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้
"เป็นคณะที่มีความสามัคคีในองค์กร มีคุณภาพให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม"
1.2.5 พันธกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจ สนองต่อปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางหลักในการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
(1) จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
(2) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรรมที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
(3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติRating (Votes: )