เกี่ยวกับคณะ


ประวัติ

          คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2545 จากผลการประชุมของสภาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่1/2545/11 ดังปรากฏหลักฐานในหนังสืออธิการบดี ที่ วนช. 111/223  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2545   ถึงปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

          ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัย โดยรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคำ)  ได้มีหนังสือที่ ทม  0207/8972  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2545  แจ้งเรื่องการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ว่าทบวงมหาวิทยาลัยได้รับทราบการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ของวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่แล้ว และขอให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการจัดการศึกษา และโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ต่อไปด้วย  

          ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าในการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นอกจากจะมีหน่วยงานในสังกัด คือ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแล้ว  วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ยังได้โอนภาควิชาศึกษาทั่วไปซึ่งได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2543  เข้ามาสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ อันประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างองค์กรของคณะด้วย

ปรัชญา

 

             ผู้มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และยึดมั่นหลักคุณธรรมประจำใจในการดำรงตนดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน และเที่ยงธรรม ย่อมสามารถครองตน  ครองคนและอยู่ร่วมกับสังคมของมนุษย์ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

 

ปณิธาน

           คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยสติปัญญามี วิชาการที่ทันสมัย  กล้าคิด กล้าทำ มีความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม เป็นผู้นำที่เสียสละ  มีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืนและพร้อมให้ความช่วยเหลือสังคมทุกเวลา    

 

วิสัยทัศน์

             คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จะเป็นคณะชั้นแนวหน้าด้านการเรียนการสอนการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ การค้นคว้าและการวิจัย ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ของชุมชนภาคเหนืออีกทั้งพร้อมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับประเทศ เพื่อนบ้านในอนาคต อันใกล้  

 

วัตถุประสงค์

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรก  ดังนี้

          1. เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในปีการศึกษา  2545

           2. เพื่อเป็นฐานทางวิชาการในการเปิดสาขาวิชาใหม่ทางสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์ในอนาคต

           3. เพื่อทำการสอนในวิชาบังคับพื้นฐานทางภาษาสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ตลอดจนหมวดวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์แก่นักศึกษาของคณะต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต

 

 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ