ทุนเพรชล้านนา


ทุนเพรชล้านนา ผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับทุนการศึกษา ร้อนละ 25 ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

คุณสมบัติและเงื่อนไข

  • ผู้ได้รับทุนนี้ต้องสอบได้คะแนนการสอบคัดเลือก 70% ขึ้นไป
  • ผู้ได้รับทุน ต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป ในปีที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมภาคการศึกษาสุดท้าย)