สาขาวิชารัฐประศาสนศาสร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) 


มุ่งเน้นการบูรณาการหลักคิดเชิงรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปํญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองรวมถึง การบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นได้ เพื่อให้เป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อ สังคม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ บัณฑิตในสาขาวิชานี้ สามารถทำงานในหน่วยงาน ราชการได้ทุกแห่ง นอกจากนี้ยังสามารถสมัครนายร้อยตำรวจ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ได้ 

 ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program 

 ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) รป.บ. 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Administration 

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.P.A 

 

 

You are here: Home หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสร์