ทุนนอร์ท-เชียงใหม่พัฒนาเยาวชนไทยคืนสู่ถิ่น (อบต.)


ทุนนอร์ท-เชียงใหม่พัฒนาเยาวชนไทยคืนสู่ถิ่น (อบต.) ผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับทุนการศึกษา ร้อนละ 50 ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด


คุณสมบัติและเงื่อนไข

  • ผู้ได้รับทุนนี้ต้องได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย)
  • ผู้ได้รับทุน ต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ในปีที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมภาคการศึกษาสุดท้าย)
You are here: Home การเข้าศึกษาต่อ ทุนการศึกษา ทุนนอร์ท-เชียงใหม่พัฒนาเยาวชนไทยคืนสู่ถิ่น (อบต.)