สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา เ ป็นกําลังสําคัญในการผลิตเยาวชนของชาติให้มีความรู้ คว ามสามารถ คุณลักษณะ และคุณธรรม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งานวิชาการ และงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดย นําเอากระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหาร การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนต้องมี คุณลักษณะและคุณธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นําทางการศึกษา สามารถทํางาน ร่วมกับทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี

You are here: Home หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา