สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิตต้องเป็นผู้รู้จริง ทำเป็น มีความเก่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีภาษาดี มีมนุษย์สัมพันธุ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ สูง เป็นผู้ที่มีจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในระดับสูงรับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างเสียสละ

You are here: Home หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์