หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ :   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        (ชื่อเต็ม) :         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

                   (ชื่อย่อ) :          ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ภาษาอังกฤษ     (ชื่อเต็ม) :         Master of Education (Curriculum and Instruction)

                   (ชื่อย่อ) :          M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1 ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ด้วยมาตรฐานคุณภาพชั้นนำที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม

          2 ความสำคัญของหลักสูตร

การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความ มั่นคงและยั่งยืน มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ จึงได้จัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุคคลหลายๆอาชีพ โดยเฉพาะครู อาจารย์ ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  การขยายผลการพัฒนา สู่การปฏิบัติในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำพาบุคคลและท้องถิ่นสู่ความมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

          3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีทักษะการคิดเชิงหลักการ (Conceptual thinking skills) ทักษะการปฏิบัติ (Technical skills) และ ทักษะการสื่อสาร (Human skills)

                   2. เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   3. นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยมาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน

                   4. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการวิจัย

                   5. มีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในความเป็นครู