สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

เน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะ ความรู้ภาษาอังกฤษก้าวสู่วิชาชีพต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ติดต่อสื่อสาร และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมและ วัฒนธรรมด้วยภาษาสากลของโลก บัณฑิตสาขาวิชานี้ สามารถก้าวสู่อาชีพที่หลากหลาย และกว้างขวาง เช่น ผู้ชำนาญการภาษาต่างประเทศ มัคคุเทศก์เลขานุการ หัวหน่างานวิเทศสัมพันธ์ นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ธุรกิจ การบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักแปล ล่าม หรือ ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English for Communication 

 ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English for Communication) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (English for Communication)

 

You are here: Home หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร