ทุนเพรชราชพฤกษ์


ทุนเพรชราชพฤกษ์ ผู้ได้รับทุนนี้จะได้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร


คุณสมบัติและเงื่อนไข

  • ผู้ได้รับทุนนี้ต้องเป็นผู้นำนักเรียน หรือมีตำแหน่งในการทำกิจกรรมของโรงเรียน มีประวัติ ผลงาน หรือความสามารถพิเศษ อันจะนำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัยในอนาคต
  • ผู้ได้รับทุนนี้ต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ในปีที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับ รวมภาคการศึกษาสุดท้าย)
  • ผู้ได้รับทุนนี้ต้องทำงานในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท โดยอ้างอิง รายงานการทำหน้าที่ จากผู้ที่มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดูแลนักศึกษา