สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านสังคมและธุรกิจ โดยสอดแทรก ความรู้ ความคิดและภูมิปัญญาของชาวจีน ด้านการเรียนการสอน ดำเนินการโดยอาจารย์ชาวไทยผู้มีความสามารถและอาจารย์ชาวจีน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาควบคู่ไปกับการเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีน บัณฑิตสาขาวิชานี้ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่าง หลากหลายและกว้างขวาง เช็น ผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ เลขานุการ นักธุรกิจ นักแปล ล่าม เจ้าหน้าที่ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 


 
ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Chinese for Communication 

 ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ไทย) ศลปศาสูตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) 

 ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Chinese for Communication) 

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.A. (Chinese for Communication) 

 

 

You are here: Home หลักสูตรที่เปิดสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร