วิธีสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
    • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
    • อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
  2. เป้นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา และสามารถปฏิบัติตนอยู่ในข้อบังคับว่าด้วยวินัยของมหาวิทยาลัยและสังคมได้
  3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง และติดยาเสพติด หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียร
  4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองความประพฤติและให้การสนับสนุนในด้านการเรียนตลอดหลักสูตรและมีภูมิลำเนวซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
  5. เป็นผู้ที่ไม่สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

การยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียมที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ต้นฉบับ (กรณีสำเร็จการศึกษา)
  • ใบรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)
  • สำเนวบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนวทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
  • ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัครสอบ ตามจำนวนที่กำหนดไว้แต่ละปี

การสอบคัดเลือก

  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์

 

You are here: Home การเข้าศึกษาต่อ การสมัครเข้าศึกษา วิธีสมัครเข้าศึกษาต่อ