Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ข้อ.1 ผู้ที่ประสงค์จะทำหน้าที่คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่หน่วยงานราชการไทยให้การรับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
 2. ต้องสามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เต็มเวลา
 3.  มีประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  1. เคยเป็นหรือเป็นอาจารย์ประจำที่ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อื่นที่หน่วยงานราชการไทยให้การรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
  2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่หน่วยงานราชการไทยให้การรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4ปี

ข้อ.2 คณบดีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารม
 3. เป็นผู้มีลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นผู้มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 5. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทางวิชาการ
 6. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ
 7. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย
 8. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 9. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น
 10. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น
 11. มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
 12. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ข้อ.3 คณบดีมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการของคณะหรือวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคำสั่งหรือการมอบหมายของมหาวิทยาลัย
 2. บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคำสั่งหรือการมอบหมายของมหาวิทยาลัย
 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะหรือวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
 4. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว
 5. ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 6. ดำเนินการเพื่อจัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของคณะหรือวิทยาลัยให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 7. จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
 8. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของคณะหรือวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
 9. อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

ข้อ.4 วิธีการคัดเลือก

          คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งบริหาร โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

30-06-2020 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่ระบุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป

คณบดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่หน่วยงานราชการไทยให้การรับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคณะหรือวิทยาลัยที่จะดำเนินการสรรหา
 2. ต้องสามารถปฏิบัติงานในคณะหรือวิทยาลัยได้เต็มเวลา
 3. มีประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 • เคยเป็นหรือเป็นอาจารย์ประจำที่ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อื่นที่หน่วยงานราชการไทยให้การรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่หน่วยงานราชการไทยให้การรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

คณบดีมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการของคณะหรือวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคำสั่งหรือการมอบหมายของมหาวิทยาลัย
 2. บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคำสั่งหรือการมอบหมายของมหาวิทยาลัย
 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะหรือวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
 4. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว
 5. ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 6. ดำเนินการเพื่อจัดหารายได้และทรัพยากรอื่นจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของคณะหรือวิทยาลัยให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 7. จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
 8. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของคณะหรือวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
 9. อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
02-06-2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 24-35 ปี จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกียวข้อง มีทักษะการพูดในที่ชุมชน

ลักษณะการทำงาน

-  แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเป้าหมาย

-  เพิ่มจำนวนนักศึกษาในแต่งละปีการศึกษา

-  รักษาฐานลูกค้าเดิม

-  รับสมัครนักศึกษา

14-02-2020 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป

วางแผนการตลาด,งานแผนประชาสัมพันธ์,ดูแลทีมงานให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ในสาขาการตลาด,ประชาสัมพันธ์,นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-10-2018 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีผลการสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป(ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี)  หากได้ N4 + ประสบการณ์การทำงานในญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงฝึกงาน 3 เดือนแรก ต้องไปฝึกจากโครงการหลักที่จังหวัดบุรีรัมย์(มหาวิทยาลัยฯจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ พร้อมทั้งดูแลที่พักให้) หลังจากฝึกงานที่ จ. บุรีรัมย์จนครบ 3 เดือนแล้ว จะต้องกลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จนครบสัญญา

ลักษณะการทำงาน

สอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษา ตลอดจน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ดูแลนักศึกษาในโครงการ AIU ประสานงานโครงการทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามภาระงาน

26-08-2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ระบุ

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : thapanan@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)