Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร

คุณสมบัติ  ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิชาการจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

- ประสบการณ์ ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี

- เป็นหัวหน้างานองค์กรอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

- ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวรับนักศึกษาใหม่

- สร้างภาพลักษณ์ที่ดิให้กับองค์กร

- บริหารจัดการงบประมาณด้านการตลาดของหน่วนงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร

- สร้างกลยุทธ์ใหม่ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่

29-06-2022 ศูนย์สื่อสารองค์กร ดูจากประสบการณ์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คุณสมบัติ  ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท (สาขาวิชา บริหารธุรกิจ,บัญชี,โลจิสติกซ์ หรือสาขาวท่เกี่ยวข้อง)

- หากสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ เป็นครั้งคราวได้

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

- การสอน

- การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุใชน

- ทำการตลาดและประขาสัมพันธ์

- การประกันคุณภาพการศึกษา

- ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษา

- การจัดทำเอกสารต่างๆภายในสาขา

14-06-2022 คณะบริหารธุรกิจ ดูจากประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชาย-หญิง อายุ 26-35 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- หากมีสามารถในการทำ content , graphics และต่อตัด VDO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี่

 

 

05-10-2021 ศูนย์สื่อสารองค์กร ดูจากประสบการณ์

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : benjamaporn@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)