Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี จบการศึกษษระดับปริญญาตรีในสาขาการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีทักษะการเขียนข่าว

ลักษณะงาน

-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

-  ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อโฆษณาของมหาวิทยาลัย

-  สานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

-  ให้ข้อมูลการรับสมัครและเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่

14-02-2020 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 24-35 ปี จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกียวข้อง มีทักษะการพูดในที่ชุมชน

ลักษณะการทำงาน

-  แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเป้าหมาย

-  เพิ่มจำนวนนักศึกษาในแต่งละปีการศึกษา

-  รักษาฐานลูกค้าเดิม

-  รับสมัครนักศึกษา

14-02-2020 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป

ดูแลนักศึกษา,พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม,ติดต่อประสานงาน ไทย-จีน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาภาษาจีนมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

05-02-2020 วิทยาลัยนานาชาติ ไม่ระบุ

หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป

วางแผนการตลาด,งานแผนประชาสัมพันธ์,ดูแลทีมงานให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ในสาขาการตลาด,ประชาสัมพันธ์,นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-10-2018 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีผลการสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป(ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี)  หากได้ N4 + ประสบการณ์การทำงานในญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงฝึกงาน 3 เดือนแรก ต้องไปฝึกจากโครงการหลักที่จังหวัดบุรีรัมย์(มหาวิทยาลัยฯจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ พร้อมทั้งดูแลที่พักให้) หลังจากฝึกงานที่ จ. บุรีรัมย์จนครบ 3 เดือนแล้ว จะต้องกลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จนครบสัญญา

ลักษณะการทำงาน

สอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษา ตลอดจน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ดูแลนักศึกษาในโครงการ AIU ประสานงานโครงการทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามภาระงาน

26-08-2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ระบุ

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : thapanan@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)