Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

โปรแกรมเมอร์

เปิดรับสมัคร โปรมแกรมเมอร์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์   คุณสมบัติเขียนโปรแกรม PHP framework CI ,Javascript

09-09-2019 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ไม่ระบุ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้  บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ

ลักษณะการทำงาน

งานสอน  งานวิจัย  บริการวิชาการ การจัดการบริหารงานภายในสาขา ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา กิจกรรมทางการตลาดของสาขา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

29-08-2019 คณะบริหารธุรกิจ ไม่ระบุ

อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีผลการสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป(ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี)  หากได้ N4 + ประสบการณ์การทำงานในญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงฝึกงาน 3 เดือนแรก ต้องไปฝึกจากโครงการหลักที่จังหวัดบุรีรัมย์(มหาวิทยาลัยฯจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ พร้อมทั้งดูแลที่พักให้) หลังจากฝึกงานที่ จ. บุรีรัมย์จนครบ 3 เดือนแล้ว จะต้องกลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จนครบสัญญา

ลักษณะการทำงาน

สอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษา ตลอดจน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ดูแลนักศึกษาในโครงการ AIU ประสานงานโครงการทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามภาระงาน

26-08-2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี  ทำงานต่างๆในฝ่ายบัญชี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี  อายุ 22 ปี ขึ้นไป เพศชายหรือหญิง 

หากมีความพร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-06-2019 ฝ่ายบัญชี สำนักงานอธิการบดี ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ระบบ Network

เพศชาย ไม่จำกัดอายุ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติอื่นๆ

มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Windows Server และ Linux Server ขั้นพื้นฐาน  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network ขั้นพื้นฐาน  มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ปฏิบัติงาน ดูแลระบบ Windows Server , Linux Server ดูแลระบบ Network ระบบ WIFI  ระบบ Backup Server ระบบ Office 365 บริหารจัดการ User Account ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

25-06-2019 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ไม่ระบุ

 1 2 3 >  Last ›

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : thapanan@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)