Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

โปรแกรมเมอร์

ตำแหน่ง  โปรแกรมเมอร์

อายุ 22-30 ปี   เพศ ไม่จำกัด   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านงานคอมพิวเตอร์  

ลักษณะงาน  1. พัฒนาระบบงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ร่วมกับทีมพัฒนาระบบ 2.ดูแลระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยร่วมกับทีมพัฒนาระบบ  3.งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ความสามารถ 1. VB.Net หรือ C#.Net และมีพื้นฐานเกี่ยวกับงานฐานข้อมูล  2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

วันสัมภาษณ์ ขอให้เตรียมโปรเจคที่เคยพัฒนามานำเสนอวันที่สัมภาษณ์งาน

28-12-2016 ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ

อาจารย์สอนภาษาจีน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คุณสมบัติ  ชายหรือหญิง  จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาภาษาจีน  อายุ 25 ปี ถึง 40 ปี

ลักษณะงาน  สอนภาษาจีนแก่นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ  รวมถึงงานวิจัย  งานที่ปรึกษา การบริการวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความสามมรถในการใช้ โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี

10-01-2017 คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่ระบุ

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ(สาขาการท่องเทียวฯ)

เพศ ชายหรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการทำงาน

งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

07-11-2016 คณะบริหารธุรกิจ ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หอพักนักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าอยู่ยามให้กับหอพักนักศึกษา เพื่อกันการเข้ามาโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการโจรกรรมเพื่อป้องกันอัคคีภัย จดบันทึกประจำวัน และประสานงานความเรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้มีหน้าที่หลัก ดังนี้ 
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันโดยการตรวจยาม เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดตรวจต่างๆ ทุกชั่วโมง 
2. ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่ได้รับการ ว

26-09-2016 สำนักงานอธิการบดี ไม่ระบุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

01-08-2016 คณะสังคมศษสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่ระบุ

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : thapanan@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)