Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

it support

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

ให้บริการงานด้าน it เช่น ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  ลงโปรแกรม  แก้ไวรัส ติดต้องปริ๊สเตอร์ ลงข้อมูลโปรแกรม และงานอื่นๆที่กี่ยวข้องด้าน it support

04-08-2017 ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ

คณบดีคณะวิศวกรรม

ด้านบริหาร

1. วางนโยบายการบริหารในการบริหารงานของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

2. จัดทำแผนปฏิบัติการในรอบปีการศึกษา ให้สอดคล้องแผนแม่บทจากมหาวิทยาลัย เช่น

3. รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านพัฒนา

   กิจการนักศึกษาของคณะ

4. ควบคุมด้านการใช้สอยงบประมาณ  ตลอดจนกำกับดูแลการเงินและการบัญชีภายในคณะให้เป็นไป

        อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

5. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ   
        การพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

7. จัดระบบการบริหารงานภายในคณะให้เป็นสากล  สอดคล้องกับแนวทางด้านการประกันคุณภาพของ

    มหาวิทยาลัย

8.  ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นต่อการเสนอขออนุมัติโครงการ  การจัดกิจกรรม ของบุคลากร          

    และนักศึกษาของคณะ

9. ดูแลงานวินัยของบุคลากรภายในคณะให้สอดคล้องกับข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของ

   มหาวิทยาลัย

10. ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณที่บุคลากร หรือนักศึกษาสังกัดคณะใช้สอยเป็นส่วนใหญ่ เพื่อ  

     ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย  

11. รับผิดชอบระบบงานกิจการนักศึกษาของคณะ

12. ประสานงาน ศิษย์เก่านักศึกษาของคณะ 

13. ให้การดูแลด้านสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของคณะในเบื้องต้น

14. ติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา และคณะ

15. จัดประชุมคณะเพื่อให้รับทราบนโยบายและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

16. จัดทำรายงานประจำปีของคณะเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา

17. ประเมินผลการดำเนินงานเบื้องต้นของทุกสาขาวิชาในทุกสิ้นปีการศึกษา

 

 

ด้านวิชาการ

1. ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการกำหนดปฏิทินวิชาการของคณะให้สอดคล้องแผนงาน

   ของคณะ  ทั้งนักศึกษาภาคปกติ  ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)และภาคฤดูร้อน

2. พิจารณาเสนอเพื่อแต่งตั้งผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับ

3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ด้านความเป็นครูและประสิทธิภาพด้านการเรียนการ

     สอนรายปี

4. ควบคุมดูแลการผลิตบัณฑิตของคณะให้มีประสิทธิภาพอย่างที่สุด

5. เสนอการแต่งตั้งกรรมการวิชาการของคณะ ตามวาระที่กำหนด

6. กำหนดนโยบายแก่รองคณบดี ด้านการบริหารงานวิชาการตามนโยบายของคณบดีที่สอดคล้องนโยบาย

   หลักของมหาวิทยาลัย

7. เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบไล่ภายนอกต่อมหาวิทยาลัยตามวาระการดำรงตำแหน่ง

8. จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้ได้มาซึ่ง

8.1 การรับรองมาตรฐานของสาขาวิชา

8.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรหรือแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

  1. บัณฑิตของคณะที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

9. จัดทำแผนการรับบุคลากรด้านอาจารย์  ให้สอดคล้องแผนงานและหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะและ

    มหาวิทยาลัย

10. สร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้มแข็งของ

     หน่วยงานทางด้านวิชาการ

11. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะ  ตามกรอบและนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

12. กำหนดนโยบายการรับเข้านักศึกษาของคณะ  ทั้งภาคปกติและภาคสมทบให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก

     ของมหาวิทยาลัย 

13. วางแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรภายในคณะล่วงหน้า  ให้สอดคล้องนโยบายหลัก

     ของมหาวิทยาลัย 

14. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาของคณะ กำกับและดูแลอาจารย์ที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษาแก่

     นักศึกษาอย่างใกล้ชิด

15. ปรับฐานข้อมูลในด้านวิชาการของคณะให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือ

     เผยแพร่ในหนังสือ   Catalog Book ของมหาวิทยาลัย เป็นรายปี   

16. กำหนดนโยบายแก่คณาจารย์ในคณะให้ครอบคลุมในด้าน   

17. ออกประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการภายในคณะ  ตลอดจนเป็นผู้บังคับใช้ระเบียบ 

     และประกาศเหล่านั้น 

18. เป็นผู้แทนคณะในที่ประชุมผู้บริหาร ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

19. ตรวจสอบและเสนอเพื่อพิจารณาการสำเร็จการศึกษา และการพ้นสภาพของนักศึกษาของคณะ

20. พิจารณาการย้าย/รับโอน นักศึกษาของคณะในเบื้องต้น  (เมื่อเห็นชอบในหลักการแล้วจึงเสนอสำนัก

     ทะเบียนฯ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป)

 

21. ประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง  หนังสือ   สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ในด้านการเรียนการสอน

     ตามเกณฑ์มาตรฐานของทบวง

22. ติดตามและประเมินการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

23. รับผิดชอบการดำเนินงานขอเปิดหลักสูตรใหม่

24. รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

25. จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตร

26. จัดประชุมคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก

27. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานภายใน

28. จัดทำตารางสอนตารางสอบของคณะ

29. พัฒนาปรับปรุงอาจารย์ให้มีคุณภาพด้านวิชาการ

30. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

1. จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้สอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพของ

     ศูนย์ประกัน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทุกปีการศึกษา

3. สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ในคณะให้ได้รับทราบความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

   และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

4. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา

 5. จัดทำระบบเอกสารของคณะเพื่อรองรับการตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงานของคณะ

 6. นำข้อเสนอของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาของคณะให้มี

    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. เตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

02-08-2017 คณะวิศวกรรม ไม่ระบุ

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ  เพศ ชายหรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด และการตลาด อย่างน้อย 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

02-08-2017 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกียวข้อง

ลักษณะงาน

ดูแลบริหารจัดการ User Account ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัย

ระบบ AD active directory  ระบบ E mail Office 365  ระบบ Scan virus

ดูแลบริหารจัดการระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ access points และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา

ดูแลอุปกรณ์ด้านเครือข่ายปลายทางและต้นทาง

ตรวจสอบ ติดตั้ง และ

20-03-2017 ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

เพศ ชายหรือหญิง จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือ เภสัชฯ

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

20-03-2017 สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ

 < 1 2 3 4 >  Last ›

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : thapanan@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)