Untitled Document
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ NCU

กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เพลง ที่ตั้งมหาวิทยาลัย
 ประวัติมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 
ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นคนเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาพระราชดำรัสที่ว่า "การให้เป็นความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใด เสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี" เป็นแรงบันดาลใจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Management) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2542
ในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน จำนวน 2 คณะ และ 1 ภาควิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาศึกษาทั่วไป
ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และได้โอนภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ซึ่งปัจจุบันคือคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์)
ในปีการศึกษา 2549  ได้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์
ในปีการศึกษา 2554 ได้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4) คณะนิติศาสตร์ และ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยให้ความสำคัญยิ่งต่อการสร้างพื้นฐาน และสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความพร้อมและใฝ่ใจในการริเริ่มการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง ตลอดจนสามารถสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะต้องเป็นคนดี เป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำเป็น เก่งเทคโนโลยี ภาษาดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีจริยธรรม
 
วัตถุประสงค์
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญมี 6 ประการ คือ

1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1.1 มีความสามารถประยุกต์ใช้วิชาการ สู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง
  1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อตรง ขยัน และเที่ยงธรรม
  1.3 มีทักษะทางเชาวน์ปัญญา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ
  1.4 มีทักษะในการดำเนินความสัมพันธุ์กับบุคคลอื่นๆ รวมทั้ง การทำงานเป็นทีม
  1.5 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
  1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญให้แพร่หลาย
 
3. ส่งเสริมการใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์ นักศึกษา และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
4. ร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ในการอนุรักษณ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นภาคเหนือ
 
5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
 
6. เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพทุกกลุ่มสาขาวิชาอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์รับรอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 
ปรัชญา
  ซื่อตรง   ขยัน   เที่ยงธรรม
ซื่อตรง หมายถึง ความมีจิตใจที่สะอาด มีน้ำใสใจจริง มีความจริงใจ จริงจัง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ที่มีสัจจะรักษาคำพูด การรักษาเวลาในทุกโอกาส มีความมั่นคง สุจริต โปร่งใสในวิชาชีพ ในการดำเนินชีวิต ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่น ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงในการกระทำใดๆ ไม่ใช้โอกาสช่องทางทั้งทางกฎหมายและทางวิชาชีพเพื่อเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพแห่งตน ไม่มีประวัติด่างพร้อย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้อื่นและสังคมทั่วไป บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่มีคุณค่า เล็งเห็นและให้ความสำคัญของค่านิยมทางจิตใจยิ่งกว่าวัตถุ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติอันพึงปรารถนายิ่งขององค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ขยัน หมายถึง ความมีมานะอดทน อุตสาหะ พากเพียร มีความพยายาม มีความมุ่งมั่นที่จะกระทำการใดๆ อย่างจริงจัง และ แน่วแน่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความกล้าที่จะคิดทำและจะเสี่ยงอย่างชาญฉลาด กล้าริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้นใฝ่หาและ แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้แก่ตนเอง มีการพัฒนา ตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงานหนักโดยตระหนักถึงผลสำเร็จของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นสำคัญ มีทักษะ ความชำนาญ รู้จริง และทำเป็นในสาขาวิชาชีพแห่งตน นำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เกี่ยงงอน มีคุณสมบัติอันเป็นที่พึงปรารถนาของสถาบันและองค์กรที่ดีมีคุณภาพ

เที่ยงธรรม หมายถึง ความเที่ยงตรง ยุติธรรม ความเป็นผู้มีสติไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นและความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตัดสินปัญหาโดยใช้ปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองที่หลากหลาย มีจิตใจเปิดกว้าง ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแสวงหาหนทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติวิชาชีพ และเป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้อง

 
ปณิธาน
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม มุ่งรับใช้สังคมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ภายใต้คุณธรรม หลักวิชาความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
 
สุภาษิต
  คือ อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพพฺตา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ พึงเป็นผู้ใฝ่ดี คิดดี พูดดี ทำดี หมั่นฝึกตนให้รู้จริง ปฏิบัติได้ด้วยความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
 
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์
 
 ชื่อและเครื่องหมาย
ข้อกำหนด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา   เอกชนต้องมีข้อกำหนดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุดมศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ จึงตราข้อกำหนด มหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้
 
ชื่อและเครื่องหมาย
 
ชื่อภาษาไทย : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อักษรย่อ : มนช.
ชื่อภาษาอังกฤษ : NORTH-CHIANG MAI UNIVERSITY
อักษรย่อ : NCU
รูปวงกลม ชั้นที่ 1 เป็น อาม และช่อชัยพฤกษ์ ถัดจากวงกลมชั้นที่ 1 เป็นวงกลม ชั้นที่ 2 ภายในวงกลมชั้นที่ 2 ชื่อของมหาวิทยาลัย เป็นภาษาไทย "มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" อยู่ด้านบน ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ "NORTH-CHIANG MAI UNIVERSITY" อยู่ด้านล่าง

 
ความหมายของเครื่องหมาย
  เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รูปวงกลมชั้นที่ 1 เป็นอาร์ม และช่อชัยพฤกษ์ถัดจากวงกลมชั้นที่ 1 เป็นวงกลมชั้นที่ 2 ภายในวงกลมชั้นที่ 2 จะมีชื่อมหาวิทยาลัยเป็น ภาษาไทย "มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" อยู่ด้านบนและชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ "NORTH-CHIANGMAI UNIVERSITY" อยู่ด้านล่าง
ความหมายของเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยใช้เครื่องหมายวงกลมประกอบด้วย ช่อชัยพฤกษ์ ลูกดิ่ง และอาร์ม

นอร์ท หมายถึง เหนือในที่นี้หมายถึงภาคเหนือของประเทศไทย

เชียงใหม่ หมายถึง จังหวัดที่สำคัญทาง ภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปี เป็นศูนย์กลางทาง การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีทัศนีย์ภาพอันงดงาม แวดล้อมไปด้วยขุนเขา มีอากาศดีเป็นจังหวัดที่จัดได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศนิยมมาท่อง เที่ยวศึกษาศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และธรรมชาติอันงดงาม

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความดี ปณิธานของผู้รับใบอนุญาตในความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ที่จะให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถประสาทวิชาความรู้ และปลูกฝังทัศนคติอันพึง ปรารถนา พัฒนาทักษะและศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็น พลเมืองที่ดีสืบไป

ลูกดิ่ง หมายถึง ความมั่นคง ความแน่วแน่ หนักแน่นมีความเที่ยงตรงในวิชาชีพ ของตนความมีจุดยืนและ ยึดมั่นในหลักการแห่งตน เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและศาสตร์ ทั้งปวง แห่งความเป็นสากล

อาร์มส หมายถึง จิตวิญญาณ สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งวิชาการที่ ผลิตองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคได้ อีกทั้งยังหมายถึงพลังแห่งความ ก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง
 
สีประจำตรามหาวิทยาลัย
 
สีชมพู หมายถึง ความสดใส ความสดชื่น และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระปิยมหาราช แห่งราชอาณาจักรไทย

สีเหลือง หมายถึง ความสว่างนำทางสู่เป้าหมายที่สูงสุดของชีวิต และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช แห่งราชอาณาจักรไทย
 
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
 

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นไปตามกฎของทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2535 ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครุยบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าโปร่งสีขาวยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสำริดรอบขอบที่ต้นแขนกับปลายแขน พื้นสำริดทำด้วยสักหลาดสีดำขนาด 10 เซนติเมตร มีแถบทองขนาด 1 เซนติเมตร ทับบนริมสำริดทั้งสองข้างเว้นระยะ0.5 มิลลิเมตร มีแถบสักหลาดสีชมพูขนาด 1 เซนติเมตรด้านบน และสักหลาดสีเหลือง ขนาด 1 เซนติเมตรด้านล่าง ซึ่งแสดงสีของมหาวิทยาลัยทั้งสองข้าง เว้นระยะอีก 0.5 เซนติเมตร มีแถบทองขนาด 1 เซนติเมตร อีกทั้งสองข้าง ตอนกลางสำริดมีแถบสักหลาดสีประจำคณะขนาด 1 เซนติเมตร ระหว่างต้นแขนและปลายแขนมีแถบ 1 แถบ สีประจำคณะแสดงระดับปริญญาตรี มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะติดตามทางดิ่งกลางสำริดบนแถบสักหลาดตอนหน้าอกทั้งสองข้าง
สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สีแดงเลือดหมู
สีประจำคณะบริหารธุรกิจ สีฟ้า
สีประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สีฟ้าแก่
สีประจำคณะนิติศาสตร์ สีขาว
สีประจำบัณฑิตวิทยาลัย

สีทอง


เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
มีลักษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ทำด้วยโลหะพื้นขาว ขนาดสูง 4 เซนติเมตรและกว้าง 4 เซนติเมตร
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555-2559
  "มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านวิทยาการและเทคโนโลยีในภูมิภาค เป็นที่ภาคภูมิใจของภาคเหนือ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น แกร่งด้านไอซีที  มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ  และยืนหยัดในคุณธรรม"
 
พันธกิจ
  ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้
 
1.
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ แกร่งด้านไอซีที มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และยืนหยัดในคุณธรรม: โดยมุ่งสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ยึดมั่นในความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม ให้เป็นที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและสังคม
2.
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านวิทยาการและเทคโนโลยี (Science and Technology) ในภูมิภาค: สร้างความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยตามเอกลักษณ์ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมปรับเปลี่ยนให้ทันต่อภาวะการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับทิศทางการพัฒนาของสังคมโลก
3.
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นที่ภาคภูมิใจของภาคเหนือ: โดยสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผลักดันการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และบูรณาการการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
4.
พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น: มุ่งพัฒนาและบูรณาการระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข มีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัย
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  "มหาวิทยาลัยแห่งวิทยาการและเทคโนโลยี"
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  "บัณฑิตที่แกร่งด้านไอซีที  มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ  และยืนหยัดในคุณธรรม"
 
วัฒนธรรมองค์กร
  " มีวินัย มอบรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพและให้ความช่วยเหลือ"
 
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)
  N Natural virtue คุณความดีของคน
การเชื่อมั่นในคุณความดีของคน ที่จะสามารถเป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซื่อตรง ขยัน เที่ยง ธรรม และเป็นผู้มีความรับผิดชอบในงานในหน้าที่ของตน

C Cooperation ความร่วมมือ
ความร่วมมือถือเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ก่อให้เกิดความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม เพื่อประสิทธิผลของงาน ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย

U  Unity  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร ความรักและความผูกพันต่อองค์กร ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคต
 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
  "CLEAR Team"

C : Commitment การสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร

L : Learning Continuous การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

E : Ethics and Integrity จริยธรรมและจรรยาบรรณ

A : Accountability ความรับผิดชอบในงาน

R : Result Orientation การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

Team : Teamwork การทำงานเป็นทีม

 

สภามหาวิทยาลัย

 รายชื่อ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์โชติ ธีตรานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายณรงค์ ชวสินธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล
ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายอนันต์ ลี้ตระกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายองอาจ กิตติคุณชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
         
 
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์หล้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 
         

คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 

:: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
ที่ปรึกษา


:: อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์
อธิการบดี

 


 

:: อาจารย์ชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์
รองอธิการบดี
:: อาจารย์มณีวรรณ ชลัย
รองอธิการบดี
  :: อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์
รองอธิการบดี
:: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัญชลี วงศ์หล้า

รองอธิการบดี
และรักษาการคณบดี
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
           


:: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิพย์รัตน์ ประทุมพร

ผู้ช่วยอธิการบดี
:: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดี
:: อาจารย์ชินวร ชวสินธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
:: รองศาสตราจารย์
ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
:: อาจารย์เสวต ตาจุมปา
ผู้ช่วยรองอธิการบดี
:: ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์
ผู้ช่วยรองอธิการบดี
           

:: รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อินทรังษี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
:: ดร.พันธุ์ทิพญ์ นวานุช
คณบดีคณะนิติศาสตร์
:: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร สิริมังคลารัตน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: อาจารย์ศุกร์สิริ เถกิงรังสฤษดิ์
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักอธิการบดี
:: อาจารย์อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์
ผู้อำนวยการ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
:: อาจารย์อภิรัตน์ รสหวาน
ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการนักศึกษา
           
 

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

 เพลงประจำมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มาร์ช มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ฟังเพลง-เนื้อเพลง
นอร์ท-เชียงใหม่ คู่ขวัญเวียงพิงค์ ฟังเพลง-เนื้อเพลง
นอร์ท-เชียงใหม่ ถิ่นนี้งดงาม ฟังเพลง-เนื้อเพลง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ฟังเพลง-เนื้อเพลง
ดอกไม้งาม ฟังเพลง-เนื้อเพลง
ช่อชัยพฤกษ์ ลูกดิ่ง อาม ฟังเพลง-เนื้อเพลง
ภูมิใจ นอร์ท-เชียงใหม่ ฟังเพลง-เนื้อเพลง

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย

 ที่ตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด บ้านเหมืองง่า ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทำเลกว้าง บริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ เป็นคลองชลประทาน

ทำเลที่ตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในเขตสุขาภิบาล หางดง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน และหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง และโรงพยาบาลหางดง ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ทิศเหนือ
จรด โครงการหมู่บ้านปรารถนา
ทิศใต้ จรด คลองชลประทาน 22 ซ้าย
ทิศตะวันออก จรด สวนสนุกพรพรหมพาราไดซ์
ทิศตะวันตก จรด ที่ดินเปล่า

จำนวนที่ดินที่ใช้ในการจัดตั้งมีจำนวน 111 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา และมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งและ การเปลี่ยนประเภท สถาบันอุดมศึกษากำหนด ภายในพื้นที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ และมีการตกแต่งไม้ดอกไม้ ประดับ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและเงียบสงบ มีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยด้วย ความเหมาะสม บริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้านคมนาคมมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง มีรถประจำทางผ่านหลายสาย สะดวกต่อการสัญจรไปมา จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นสถานศึกษาอย่างยิ่ง

สี่แยกสนามบิน (Airport Junction) เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ถนนเชียงใหม่-สันป่าตอง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University ไปหมู่บ้านถวาย สี่แยกสะเมิง ที่ว่าการอำเภอหางดง พี้นที่จัดงานพีชสวนโลก
Untitled Document