อบรมเทคนิคการพูดแบบฉับพลัน (Impromptu Speech Techniques)
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันที่ 25/1/2011

อบรมเทคนิคการพูดแบบฉับพลัน  (Impromptu Speech Techniques)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

                ดร.อัญชลี  วงศ์หล้า  ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  เปิดเผยถึงการจัดการอบ รม“ เทคนิคการพูดแบบฉับพลัน (Impromptu Speech Techniques)”  ในโครงการ Miracle English Knowledge (the 2nd Chapter)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าอบรม  ให้สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียน และหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ  ที่ทั่วโลกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จึงได้จัดการอบรมดังกล่าว  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล  ต่ออภิชาติตระกูล  อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

กำหนดการ

13.00 น.                                - ลงทะเบียน

13.30 น.                                - พิธีเปิดการอบรม  โดย  ดร.อัญชลี วงศ์หล้า ผู้ช่วยอธิการบดี

 และรักษาการคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

13.40 น.                                -  บรรยายพิเศษ “เทคนิคการพูดแบบฉับพลัน”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                                 สุวิมล  ต่ออภิชาติตระกูล  อาจาย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

                                                  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.10 น.                                - รับประทานอาหารว่าง

15.25 น.                                -  บรรยาย“เทคนิคการพูดแบบฉับพลัน” (ต่อ)

16.25 น.                                -  พิธีปิดการอบรม โดย ดร.อัญชลี วงศ์หล้า ผู้ช่วยอธิการบดี

 และรักษาการคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

            *** หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

                ขอเชิญชวนอาจารย์  บุคลากร  นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ  เข้าร่วมอบรมเทคนิคการพูดแบบฉับพลัน  (Impromptu Speech Techniques)  โดยจัดในวันอังคารที่ 25  มกราคม  2554  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องรัฐมนตรี   สอบถามรายละเอียดได้ที่  อาจารย์อัจฉรา  คอทอง  อาจารย์ประจำสาชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และฝ่ายประชาสัมพันธ์  053-8199953  , 053-819940    หรือ  www.northcm.ac.th


จำนวนผู้เข้าชม : 1618
Untitled Document