กิจกรรม NCU FAMILY CAMP ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันที่ 6/6/2013

กิจกรรม NCU FAMILY CAMP ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 6 – 8 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

               

นางมณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดี เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม  NCU FAMILY CAMP ครั้งที่ 8 ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัว ปรับตัวในสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน ตลอดจนเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

กำหนดการ NCU FAMILY CAMP ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน 2556 (ชุดพื้นเมือง)

08.00 – 08.30  น.       ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

08.30 – 09.00  น.       กิจกรรมเตรียมความพร้อม

09.00 – 09.15  น.       พิธีเปิดโครงการ

                         -   นายสุริยงค์  ชาวอินเอก นายกองค์การ

                             นักศึกษา กล่าวรายงาน

                         -   อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ

09.15 – 11.00  น.       กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต  โดย...พระวิทยากร

11.00 – 12.00  น.       กิจกรรมพัฒนาสติ/ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น/เข้าที่พัก

13.00 – 16.00  น.       กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  “วัคซีนชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

                             โดย  อาจารย์อภิรัตน์  รสหวาน ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

16.00 – 18.00  น.       ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

18.00 – 19.00  น.       รับประทานอาหารเย็น/กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย

19.00 – 21.30  น.       พิธีรับขวัญสูเจ้า  ละอ่อนเฮาจาวนอร์ท/กิจกรรมสัญญาใจ

21.30 – 22.00  น.       สวดมนต์ไหว้พระ  ส่งน้องเข้านอน

 

วันศุกร์ที่  7  มิถุนายน 2556 (ชุดไปเวท)

06.00 – 06.30  น.        ออกกำลังกายยามเช้า

06.30 – 07.30  น.        ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

07.30 – 08.30  น.        รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 09.00  น.        กิจกรรมพัฒนาสติ  สวัสดียามเช้า

09.00 – 11.00  น.        กิจกรรม  ALL Become One

11.00 – 12.00  น.        กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าฐาน “Walk Rally”

13.00 – 16.00  น.        กิจกรรม Walk Rally NCU FAMILY CAMP 2013

16.00 – 18.00  น.        ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

18.00 – 19.00  น.        รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.30  น.        กิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกด้วยคุณธรรม

                              จริยธรรม / ประกวดดาว เดือน สะเก็ดดาวประจำค่าย

21.30 – 22.30  น.        สวดมนต์ไหว้พระ/เข้านอน

วันเสาร์ที่  8  มิถุนายน 2556 (เสื้อเฟรสซี่)

06.00 – 06.30  น.        ตื่นนอน/ออกกำลังกายยามเช้า

06.30 – 07.30  น.        ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

07.30 – 08.00  น.        รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.30  น.        พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะพระธาตุดอยคำ

08.30 – 12.00  น.        ประเพณี นอร์ท-เชียงใหม่ ไหว้สาพระธาตุดอยคำ

12.00 – 13.00  น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00  น.        เดินทางกลับมหาวิทยาลัย

14.00 – 14.30  น.        องค์การนักศึกษาพบน้องใหม่

14.30 – 15.00  น.        กิจกรรมปลอดเหล้าเผาบุหรี่

15.00 – 15.30  น.        พิธีปิดโครงการ

 

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

          จึงขอประชาสัมพันธ์น้องๆ นิสิตนักศึกษาใหม่ทุกคนเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ๆ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 053-819999  053-819909 หรือ นางสาวรุ่งทิวา เต็มแว่น เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา 053-8199931

         

 


จำนวนผู้เข้าชม : 829
Untitled Document