ต้นไม้ ไหว้ครู
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันที่ 26/6/2008

ต้นไม้  ไหว้ครู

 

          อาจารย์มณีวรรณ   ชลัย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอรืท-เชียงใหม่มอบหมายให้นายกองค์การนักศึกษา จัด  พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2551  โดยปีนี้จัดในรูปแบบ “ ต้นไม้  แทนพานธูป พานเทียน และดอกไม้ “   เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน  พร้อมตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26  มิถุนายน  2551  ตั้งแต่เวลา  8..00  - 12.00  น.  ณ.  ลานอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยนอร์ท  -  เชียงใหม่

                พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทยอันดีงาม   ที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณ  โดยพิธีไว้ครู  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี  ซึ่งถือว่าเป็นวันครู  เป็นวันที่นักศึกษาได้แสดงถึงความกตัญญู  นอบน้อม  รู้บุญคุณของครูบาอาจารย์  ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้  ทั้งจรรยามารยาท  ศิลปวิทยา  และยังเป็นการปวารณาตนให้ครูบาอาจารย์ได้รับรู้ว่าเป็นศิษย์ของท่าน  หลังเสร็จสิ้นพิธีการ ประธานในพิธี  อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์อธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาอาจารย์และนักศึกษา  จะร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล  ถือเป็นการรณรงค์ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                พิธีไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณ  ซึ่งสะท้านให้เห็นถึงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่ออาจารย์  มหาวิทยาลัยนอร์ท  - เชียงใหม่  จึงจะได้ถือปฏิบัติพิธีกรรมนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนี้ไว้ต่อไป          

 


จำนวนผู้เข้าชม : 409
Untitled Document