Job North-Chiang Mai University.

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เงินเดือน

กรอกใบสมัคร

อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติ   เพศ  ชาย/หญิง อายุตั้ง 25-35 ปี 

               จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา ด้านธุรกิจการบิน, การจัดการโลจิสติกส์, การขนส่ง หรือ ธุรกิจพาณิชยนาวี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- การสอน

- การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน
- ทำการตลาดและประขาสัมพันธ์
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษา
- การจัดทำเอกสารต่างๆภายในสาขา

- หากมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

01-06-2022 คณะบริหารธุรกิจ 16000-18000

เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 24-35 ปี จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกียวข้อง มีทักษะการพูดในที่ชุมชน

ลักษณะการทำงาน

-  แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเป้าหมาย

-  เพิ่มจำนวนนักศึกษาในแต่งละปีการศึกษา

-  รักษาฐานลูกค้าเดิม

-  รับสมัครนักศึกษา

14-02-2020 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป

วางแผนการตลาด,งานแผนประชาสัมพันธ์,ดูแลทีมงานให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ในสาขาการตลาด,ประชาสัมพันธ์,นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-10-2018 ศูนย์สื่อสารองค์กร ไม่ระบุ

รายละเอียดการติดต่อสมัครงาน

1.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ติดต่อห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี) เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 9.00 น.-16.00 น.

2.ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

3.ส่งใบสมัครงานทาง E-mail : benjamaporn@northcm.ac.th

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-819999 ต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9919 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.)