หน้าแรก >> นายวีระศักดิ์  สายกุณา งานกิจกรรมนักศึกษาร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ประนีประนอมไกล่เกลี่ย 


นายวีระศักดิ์  สายกุณา งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมอบรมหลักสูตร     ผู้ประนีประนอมไกล่เกลี่ย  โครงการสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา เรื่อง "กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุข" โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ. ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 19 ธันวาคม 2559
| |