หน้าแรก >> การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (North-Chiang Mai University Test of English for Graduate Studies : NCU-TEGS)


      

การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

(North-Chiang Mai University Test of English for Graduate Studies : NCU-TEGS)

 

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อการทดสอบ

ภาษาไทย

การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ภาษาอังกฤษ

North-Chiang Mai University Test of English for Graduate Studies

(NCU-TEGS)

 

2. โครงสร้างข้อสอบ

 

 

Listening : การฟัง (35 นาที)

20 ข้อ (20 คะแนน)

 

Grammar: ไวยากรณ์

10 ข้อ (10 คะแนน)

 

Vocabulary: คำศัพท์

10 ข้อ (10 คะแนน)

 

Reading: การอ่าน

20 ข้อ (40 คะแนน)

 

Total: รวม

80 คะแนน

 

3. ระยะเวลาการทดสอบ

3 ชั่วโมง โดย 35 นาทีแรกเป็นในส่วนของการฟัง ส่วนเวลาที่เหลืออีก 145 นาที ผู้สอบจะเลือกทำส่วนที่เหลือส่วนไหนก่อนก็ได้

 

4. กำหนดเวลาการทดสอบ

ทุกภาคการศึกษา ในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 9.00 - 12.00 น. โดยจะจัดการทดสอบครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบฯ จะปิดการรับสมัครสอบในแต่ละรอบ (Deadline) ในวันก่อนวันสอบ 3 วัน หากสมัครสอบหลังวันที่กำหนด รายชื่อจะถูกย้ายให้ไปสอบในรอบต่อไป

 

5. อัตราค่าสมัครสอบ*

 

 

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

600 บาท

 

นักเรียน/นักศึกษา สถานบันการศึกษาอื่น และบุคคลทั่วไป

1,200 บาท

*มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

6. การชำระค่าสมัครสอบ

 

o เงินสด

ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

o โอนผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี หางดง 2 เลขที่บัญชี 486-701813-9

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ส่งถึงฝ่ายการเงินที่ LINE ID 083-5826505

 

7. สถานที่ทดสอบ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคาร 4)

ชั้น 3 ห้อง 040305

 

8. จำนวนผู้เข้าสอบขั้นต่ำและไม่เกิน

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS จะจัดการทดสอบเมื่อมีผู้เข้าสอบอย่างน้อยครั้งละ 5 คน และไม่เกิน 30 คน หากมีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ศูนย์ทดสอบฯ จะรวบรวมผู้สมัครสอบให้ไปเข้าสอบในการทดสอบครั้งต่อไปจนกว่าจะเข้าเกณฑ์ หรือหากมีจำนวนผู้สมัครสอบเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะเกลี่ยให้ไปเข้าสอบในการทดสอบครั้งต่อไปโดยผู้สมัครสอบก่อนจะได้รับสิทธิ์ในการสอบก่อน (First come, first served)  ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าสอบและการเกลี่ยจำนวนผู้เข้าสอบ เป็นไปตามดุลยพินิจของศูนย์ทดสอบฯ  และไม่ว่ากรณีใด ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบอย่างน้อย 3 วันก่อนวันทดสอบตามที่กำหนดไว้

 

9. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ

 

9.1 ห้องสอบเปิด 8.45 น. เริ่มสอบ 9.00 น. และปิด 9.15 น.  โดยไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังเวลา 9.15 น. ซึ่งจะถูกพิจารณาเป็นขาดสอบ

 

9.2 หากผู้สมัครสอบไม่มาสอบตามวันเวลาที่แสดงความประสงค์ไว้ หรือไม่มาสอบตามวันเวลาที่ศูนย์ทดสอบฯ มีการเลื่อนสอบ จะถูกพิจารณาเป็นขาดสอบและไม่สามารถขอทำการเลื่อนสอบ

 

9.3 ในการสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมใบเสร็จรับเงิน และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ หรือกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติให้นำหนังสือเดินทางตัวจริง และยังไม่หมดอายุ มายื่นแสดงตนเองต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

 

9.4 อนุญาตให้นำเฉพาะปากกาและน้ำยาลบคำผิด เข้าห้องสอบได้เท่านั้น โดยห้ามนำกล่องใส่อุปกรณ์ กระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ห้ามนำกระดาษใด ๆ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใด ๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรทัด และห้ามนำเครื่องดื่ม อาหารเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปิดโทรศัพท์ ฝากของ สัมภาระ และโทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่องแล้ว ไว้บริเวณที่ได้จัดไว้ให้

 

9.5 ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียด และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบอย่างเคร่งครัด

 

9.6 ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS จะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ

 

9.7 ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้และห้ามนําแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

9.8 แบบทดสอบเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การทําซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายสูงสุด

 

9.9 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นสถานศึกษา ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เช่น นักศึกษา แต่งชุดเครื่องแบบ บุคคลทั่วไป ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน สวมกระโปรงที่ไม่สั้นเกินไป หรือกางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

 

10. การประกาศผลการทดสอบ

ภายใน 7 วัน หลังวันที่เข้ารับการทดสอบ โดยผู้สอบจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล์

 

11. อายุผลการทดสอบ

ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

 

 

 

 

หมวดที่ 2 การประเมินผลการทดสอบ

 

การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (NCU-TEGS) มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนตามมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ดังนี้

 

ตารางที่ 2.1  การเทียบระดับคะแนนของ NCU-TEGS กับระดับมาตรฐาน CEFR

ช่วงคะแนน

ระดับมาตรฐาน CEFR

เกณฑ์การพิจารณา

ตั้งแต่ 40

B2

(Upper Intermediate)

 / ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

32 - 39

B1

(Intermediate)

 / ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

24 -31

A2

(Elementary)

 

X ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โดยต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชา Academic English for Graduate Studies (45 ชั่วโมง)

ต่ำกว่า 24

N/A

X ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โดยต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมใน 2 รายวิชา ๆ ละ 45 ชั่วโมง ตามลำดับ ดังนี้

1. Foundation English for Graduate Studies และ

2. Academic English for Graduate Studies

 

โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม แต่หากได้คะแนนต่ำกว่าระดับ B1 จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาที่กำหนดไว้ ดังนี้

 

กรณีที่ 1 ผู้สอบได้คะแนนต่ำกว่า 24 คะแนน (หรือในช่วง 0 - 23 คะแนน) ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ผู้สอบจะต้องลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา คือ Foundation English for Graduate Studies ซึ่งเป็นรายวิชาระดับพื้นฐาน และเมื่อผ่านการทดสอบของรายวิชาแล้ว จะต้องลงทะเบียนเรียนและผ่านการทดสอบของอีกรายวิชา คือ Academic English for Graduate Studies ซึ่งเป็นรายวิชาในระดับสูงขึ้นในระดับภาษาอังกฤษวิชาการ และเมื่อผ่านการทดสอบของรายวิชาแล้ว จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย

กรณีที่ 2 ผู้สอบได้คะแนนระดับ A2 (หรือในช่วง 24 - 31 คะแนน) ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ผู้สอบจะต้องลงทะเบียนเรียนเพียงรายวิชาเดียวเท่านั้น คือ Academic English for Graduate Studies และเมื่อผ่านการทดสอบของรายวิชาแล้ว จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย

 

 

หมวดที่ 3

 

รายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น

เพื่อการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ

 

1. รายวิชาที่เปิดสอน

          ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS มีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเปิดการสอนใน 2 ระดับรายวิชา ดังนี้

1.1   รายวิชา Foundation English for Graduate Studies  โดยเป็นรายวิชาระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีการพัฒนาครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

1.2   รายวิชา Academic English for Graduate Studies  โดยเป็นรายวิชาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเน้นภาษาอังกฤษวิชาการ ทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

 

2. เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน

          แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

2.1   กรณีเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  หากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ NCU-TEGS แล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน 1 หรือ 2 รายวิชา แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว จะต้องเรียนให้สำเร็จตลอดหลักสูตร โดยไม่สามารถขอสมัครสอบ NCU-TEGS ได้อีก เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา นักศึกษาสามารถขอสมัครสอบ NCU-TEGS ได้ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วในรายวิชาแรก โดยหากสามารถผ่านการทดสอบ NCU-TEGS ได้ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ 2 แต่หากไม่ผ่านการทดสอบ นักศึกษายังคงต้องลงทะเบียนเรียนต่อในรายวิชาที่ 2  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องขอเข้าทดสอบ NCU-TEGS และทราบผลการทดสอบก่อนการเปิดเรียนในรายวิชาที่ 2

อย่างไรก็ดี หากนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ก็สามารถกระทำได้ โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนเช่นเดียวกับกรณีเป็นบุคคลทั่วไป

2.2   กรณีเป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งสนใจลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สนใจได้ รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือทั้ง 2 รายวิชา โดยไม่มีเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานมาก่อน (Non-prerequisite)

 

3.ระยะเวลาในการเรียน

         รายวิชาละ 45 ชั่วโมง  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน

 

4. เกณฑ์การประเมินผล  ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

 

5. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียน  รายวิชาละ 4,500 บาท

 

6. การชำระค่าลงทะเบียนเรียน

 

o เงินสด

ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

oโอนผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี หางดง 2 เลขที่บัญชี 486-701813-9

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ส่งถึงฝ่ายการเงินที่ LINE ID 083-5826505

 

► ค่าธรรมเนียมการทดสอบภาษาอังกฤษ

► ใบสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (NCU-TEGS)

► ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 8 กันยายน 2564
| |