หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-TEGS Applicants for the test round on Saturday May 27th, 2023; 9 am. - 12 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2566
| |