หน้าแรก >> Leadership for Organization and Current Global Society:  ภาวะผู้นำ เพื่อก้าวสู่องค์กรและสังคมโลกปัจจุบัน 


          คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์  จัดกิจกรรม เสริมสร้างความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาทุกคณะฯและองค์การนักศึกษาฯ ผ่านเวที Leadership for Organization and Current Global Society:  ภาวะผู้นำ เพื่อก้าวสู่องค์กรและสังคมโลกปัจจุบัน 
โดยมี ท่านนาวาอากาศเอก ฐณะวัฒน์  รัตนดิลกมงคล  นักวิจัยศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  เป็นวิทยากรบรรยายฯ และ พันจ่าอากาศตรี ไกรวิท เจริญชีพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรมชลประทาน 
ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 26 กันยายน 2566
| |