หน้าแรก >> สัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษาในอนาคต” วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรัฐมนตรี


สัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษาในอนาคต”

          นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 65 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษาในอนาคต”  เพื่อการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สายงานเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการบริหารสถานศึกษาในอนาคต รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 29 กันยายน 2566
| |