หน้าแรก >> ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี กล่าวเปิดปัจฉิมโอวาท และแสดงความยินดีแก่นักศึกษา
อาจารย์บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.วารุณี  โพธาสินธุ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
อาจารย์ปุณยนุช สมพัตร์ ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.ชวิน คำบุญเรือง ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปิน ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินอร์ท-เชียงใหม่ 
กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยากรปัจฉิมนิเทศ
หัวข้อ “รุ่นพี่ปูทาง..สร้างความเชื่อมั่น สู่เส้นทางการทำงานอย่างมืออาชีพ” โดย..คุณธีระพงษ์ มังคละ (พี่คิด) นักพัฒนาสังคม 
และคุณวีรยุทธ ฟองจันทร์สม (พี่ยิว) นิติกร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อ “NCU-UBI: Turn dreams into reality” โดย ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปิน ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ,รักษาการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (NCU-UBI)
หัวข้อ "รู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน" โดย..นางสาวชามาฏา นรัญวรากุล HRD นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หัวข้อ "การชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดย นางสาวยุพิน จินดาธรรม ฝ่ายกองทุน

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2567
| |