หน้าแรก >> ปฏิทิน การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำหรับเดือนมิถุนายน 2567


► ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

► ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ NCU-Grad (Onsite) (Download Application Form for North-Chiang Mai University Test of English for Bachelor's Degree Graduate)

  • การสอบ Onsite ผู้สมัครสอบควรมาถึงห้องสอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบภาคการฟัง ซึ่งจะทำการทดสอบพร้อมกัน
  • ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ในการเลื่อนสอบ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯ ทราบก่อนวันและเวลาสอบตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ หากไม่แจ้งการเลื่อนสอบและไม่มาสอบ จะถือว่าขาดสอบ และการสอบในครั้งต่อไปผู้สมัครสอบต้องทำการสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบใหม่


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 11 มิถุนายน 2567
| |