หน้าแรก >> ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


วันที่11 มิถุนายน 2567
อาจารย์จักรพันธ์ ลิ่มมังกูร ผู้ช่วยรองอธิการบดี อาจารย์ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ คณบดี อาจารดร.พงศพล มหาวัจน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการนี้ได้พูดคุยถึงการดำเนินงาน ผลจากการการจัดการเรียนการสอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการในอนาคตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 14 มิถุนายน 2567
| |