หน้าแรก >> นักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ 3 คนมาฝึกงาน กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง


  อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี   ดร.วิวัฒน์  เศรษฐช่วย  ผู้ช่วยอธิการบดี  ไปให้กำลังใจ นักศึกษาจาก Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 คน  ที่มาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง  กับ ศ. ดร. ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ ศ.ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง โดยจะใช้ระยะเวลาอยู่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 1 เดือน
    1.  Miss.Norika B.Suto
    2.  Miss.Fatima Gabrielle A.Flores
    3.  Miss.Christine Dianne A.Lao


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 10 เมษายน 2560
| |