หน้าแรก >> หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป


NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS จะจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

>> เปิดสอน 2 วิชา คือ Foundation English และ Academic English

>> ค่าลงทะเบียนวิชาละ 4,500 บาท

>> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

>> เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 18.00-21.00 น. รวม 5 สัปดาห์ติดต่อกัน

>> จะเปิดแต่ละชั้นเรียนได้ ต้องมีจำนวนผู้เรียน **อย่างน้อย 10 คน** โดยศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ทราบ กรณีไม่สามารถเปิดชั้นเรียนได้

>> ปิดรับการแจ้งความประสงค์ในการเรียน ภายใน **วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565**

>> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้

หากนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตาม Link นี้: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBryw8gVLKq3LIF-6gN1vRRMO-MLQjUGsySJfamDhDDUI1Rg/viewform

-------------------------------------

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

โทร. 0-5381-9999 ต่อ 9856 หรือ 0-53881-9856


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 20 มกราคม 2565
| |